Obowiązek informacyjny dla czytelników w związku z przetwarzaniem danych osobowych: - Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sokólska 41/1, 16-123 Kuźnica Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokólska 41/1, 16-123 Kuźnica. lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@bibliotekakuznica.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Kamilę Tarwacką, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  1. nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. udostępnienia danych osobowych do portalu społecznościowego Facebook– art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez portale społecznościowe do państw trzecich, tam gdzie znajdują się ich serwery.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do Facebook.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu. 
  Dane osobowe będą przetwarzane na portalu społecznościowym do czasu usunięcia ich przez portal społecznościowy.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dodatkowa zawartość do pobrania: