Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica - Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekakuznica.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica opublikowane przed 23 września 2020 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • nie wszystkie multimedia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają opisy alternatywne (przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności),
 • mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • nawigacyjne linki pozwalające przejść do konkretnej sekcji na stronie w wersji mobilnej (menu, treści strony oraz stopki),
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem w 3 wersjach (czarne tło, żółte litery; czarne tło, białe litery; żółte tło, czarne litery),
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całej strony,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
 • podświetlanie elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiające osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwości wydrukowania treści artykułów przy pomocy dedykowanego przycisku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Celina Zajczyk
 • E-mail: kontakt@bibliotekakuznica.pl
 • Telefon: 506 618 021

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica
 • Adres: Sokólska 41/1, 16-123 Kuźnica
 • E-mail: dyrektor@bibliotekakuznica.pl
 • Telefon: 506 618 021

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dla użytkowników biblioteki dostępne jest jedno wejście po schodach usytuowane wewnątrz  gminnego budynku mieszczącego się przy ulicy Sokólskiej 41/1. Do biblioteki można dotrzeć główną klatką schodową, której stopnie są oznakowane taśmą antypoślizgową. Siedziba znajduje się na I piętrze. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi, mogą skorzystać z dzwonka zamontowanego na drzwiach wejściowych do klatki schodowej i zaczekać na wezwanie odpowiedniego pracownika biblioteki. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma windy. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W instytucji brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.